a href=

คำร้องขอเกี่ยวกับการใช้บทความในส่วน “ความรู้ที่สำคัญด้านการฝึกศึกษาวิชาทหาร”

roctsaa_p12ผมเคยเขียนบทความในเว็บรักษาดินแดน แล้วกลับโดนคัดลอกบทโดยผู้ใช้นามแฝง “พี่แมน” แห่งเว็บสมาคม
นักศึกษาวิชาทหารเชียงราย โดยไม่ทำเรื่องขออนุญาตก่อน จนผมต้องเขียนประกาศในเว็บดังกล่าวว่าให้
ลบบทความดังกล่าวมิฉะนั้นจะดำเนินการฟ้องร้องต่อไป

การกระทำดังกล่าว เป็นการไม่ให้เกียรติแด่ผู้เขียนบทความและเป็นการละเมิคศีลข้อ ๒ ที่ว่าด้วยการลักทรัพย์
ซึ่งการลักทรัพย์นี้ ไม่เพียงเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้แต่ยังรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

ผมร้องขอให้ผู้เข้าอ่านบทความในกระทู้ส่วนนี้ หาก มีความประสงค์นำไปเผยแพร่ต่อ ขอให้เปิดกระทู้ใหม่ในชื่อ
ขออนุญาตใช้บทความ แล้วเขียนแจ้งชื่อ นามสกุล จริง อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ เพื่อผมจะได้ตรวจ
สอบว่าเป็นความจริงหรือไม่ และต้งรอให้ผมอนุญาตก่อน จึงนำไปเผยแพร่ได้ มิฉะนั้นผมมีความจำเป็นส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการของสมาคมดำเนินการฟ้องร้อง ตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ และ พรบ. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
๒๕๕๐

อ้างถึง
บทความนี้มีที่มาจาก www.armyreservethailand.com/smf โดย ผู้กองปีเตอร์เหล่าทหารปืนใหญ่ขอขอบคุณ
ผู้กองปีเตอร์เหล่าทหารปืนใหญ่ มา ณ โอกาสนี้ การคัดลอกลิงค์กระทู้กระทำโดย คลิกขวาที่ชื่อกระทู้แล้วคลิก
เลือก Copy Shortcut การแสดงความขอบคุณและอ้างอิงที่มา เป็นการให้เกียรติเจ้าของบทความ แสดงถึง
ความมีมารยาท ของผู้เจริญ
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ