a href=

รุ่น นศท.ชั้นปีที่ 5

สวัสดีน้อง ๆ นศท. ชั้นปีที่ ๕ ทุกคน

จากหลักฐานที่ปรากฏในวารสารรักษาดินแดนเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๔๓ ได้ระบุว่ากรมการรักษาดินแดนซึ่งใน
ปัจจุบันคือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้เริ่มทำการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๑ ชายเมื่อปีการศึกษา ๒๔๙๒
และเปิดการฝึกเพิ่มปีละ ๑ ชั้นจนครบทั้ง ๕ ชั้นปีในปีการศึกษา ๒๔๙๖ และได้มีการ ประกอบพิธีประดับยศ
“ว่าที่ร้อยตรี” เป็นครั้งแรกเมือเดือน พ.ค.๒๔๙๗ แสดงว่า นศท. ชั้นปีที่ ๕ ชาย รุ่นแรกที่เริ่มฝึกคือปีการศึกษา
๒๔๙๖ ดังนั้นการคำนวณหารุ่น นศท. ชั้นปีที่ ๕ ชายใช้สูตรดังต่อไปนี้

อ้างถึง

รุ่น นศท. ชั้นปีที่ ๕ ชายในส่วนของกองทัพบก = ปึการศึกษาที่เข้ารับการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๕ ชาย – ๒๔๙๕

ถามว่าทำไมไม่ใช้ปี ๒๔๙๖ เป็นตัวลบ เพราะปี ๒๔๙๖ เป็นปีแรกที่เปิดการฝึก นศท. ชายชั้นปีที่ ๕ หาก
เอาปี ๒๔๙๖ ลบต้องบวกเข้าไป ๑ ครับ จน มาถึงสมัย ท่านพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็น ผบ.ทบ. ได้มีแนว
ความคิดเปิดฝึก นศท. หญิงขึ้น โดยเริ่มฝึก นศท.หญิงชั้นปีที่ ๑ เป็นครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๘ ดังนั้น
เมื่อถึงปีการศึกษา ๒๕๓๒ จะเป็นปีแรกของ นศท. หญิงชั้นปีที่ ๕ เพราะฉะนั้นการคำนวณหารุ่น
นศท. หญิง ชั้นปีที่ ๕ ใช้สูตรดังต่อไปนี้

อ้างถึง

รุ่น นศท. ชั้นปีที่ ๕ หญิง = ปึการศึกษาที่เข้ารับการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๕ หญิง – ๒๕๓๑

ถามว่าทำไมไม่ใช้ปี ๒๕๓๒ เป็นตัวลบ เพราะปี ๒๕๓๒ เป็นปีแรกที่เปิดการฝึก นศท. หญิงชั้นปีที่ ๕
หากเอาปี ๒๕๓๒ ลบต้องบวกเข้าไป ๑ ครับ

ในปีการศึกษา ๒๕๒๘ ได้เริ่มมีการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ ในส่วนของกองทัพเรือ ดังนั้น
สูตรการคำนวณหา รุ่น นศท. ชั้นปีที่ ๕ ในส่วนของกองทัพเรือคือ

อ้างถึง

รุ่น นศท. ชั้นปีที่ ๕ ชายในส่วนของกองทัพเรือ = ปึการศึกษาที่เข้ารับการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๕ ชาย – ๒๕๒๘

ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ทางกรมกำลังพลทหารอากาศได้รับอนุมัติจากกองทัพอากาศ เปิดการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และจะเปิดการฝึกครบทั้ง ๕ ชั้นปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนั้นสูตรการคำนวณหา
รุ่น นศท. ชั้นปีที่ ๕ ในส่วนของกองทัพอากาศคือ

อ้างถึง

รุ่น นศท. ชั้นปีที่ ๕ ชายในส่วนของกองทัพอากาศ = ปึการศึกษาที่เข้ารับการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๕ ชาย – ๒๕๕๒

ด้วยความปรารถนาดี

หลักฐานที่สนับสนุนว่า มีการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๔๙๖ เป็นรุ่นแรก คือ บทความ นักศึกษาวิชาทหาร
ของ ว่าที่ร้อยตรี ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กัญจน์ นาคามดี ตีพิมพ์ใน สูจิบัตรงานวันกำลังสำรอง ปี ๒๕๕๓
หน้าที่ ๕๘ บรรทัดที่ ๘ ที่ระบุว่า

อ้างจาก: ว่าที่ร้อยตรี ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กัญจน์ นาคามดีผมเป็น ๑ ใน ๔๖ คนนักศึกษารุ่นประวัติศาสตร์
เพราะเป็นรุ่นแรก ที่จบหลักสูตรปี ๕ และนอกจากนี้ในบทความดังกล่าวยังระบุว่า พิธีประดับยศว่าที่ร้อยตรี
ครั้งแรกจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๗