a href=

มอบเรือและอาหารให้แก่ สถานีโทรทัศน์ NBT ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

rotcsaa_A3

สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหารและสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยมอบเรือและอาหาร
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย