a href=

ลงพื้นที่บรรเทาอุทกภัย สมุทรสาคร 20 พฤศจิกายน 2554

rotcsaa_A1
rotcsaa_A1-2
rotcsaa_A1-3
rotcsaa_A1-4
rotcsaa_A1-5
rotcsaa_A1-6
rotcsaa_A1-7
rotcsaa_A1-8

 สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหารและสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยลงพื้นที่บรรเทาอุทกภัย

สมุทรสาคร 20 พฤศจิกายน 2554